Privacyverklaring

Wat is een persoonsgegeven?

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven informatie is over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Waarom worden mijn persoonsgegevens vastgelegd?

Om als gemeente een goede dienstverlening aan u te borgen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. U maakt bijvoorbeeld gebruik van diensten of producten van de gemeente; daarnaast voert de gemeente wettelijke en publiekrechtelijke taken uit waarvoor uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de taken van een gemeente.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. De soorten persoonsgegevens zijn in twee verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Hieronder een aantal voorbeelden per categorie. Op onderstaande pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) “Wat zijn persoonsgegevens” vindt u meer informatie over persoonsgegevens. De gemeente legt alleen persoonsgegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken. Voor meer informatie kijk op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

  • Godsdienst
  • Ras of etnische afkomst
  • Politieke voorkeur
  • Gezondheid

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente Hattem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Hoe kan ik zien welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden?

De gemeente Hattem heeft een register opgesteld waarin per verwerking beschreven wordt welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt. Dit register wordt een verwerkingsregister genoemd. Het register is op dit moment nog in ontwikkeling en zal na afronding beschikbaar worden gesteld.

Kan ik mijn persoonsgegevens (of die van mijn kinderen) inzien en/of aanpassen?

U heeft vanuit de AVG wetgeving het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit is ook van toepassing op de persoonsgegevens van uw kinderen als deze jonger zijn dan 16 jaar en u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft uw kind zelf recht op inzage. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de balie in het stadhuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken en u te legitimeren. De gemeente verwerkt normaal gesproken alleen persoonsgegevens vanuit een wettelijke grondslag of verplichting. Hierdoor is het mogelijk dat verzoeken tot correctie/verwijdering niet altijd verwerkt kunnen worden.

Voor het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u tijdens de openingstijden terecht op het stadhuis. Of dien online een verzoek in. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?

De gemeente Hattem verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of als er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de bewuste organisatie. Zo zorgen wij er voor dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is van uw persoonsgegevens. De gemeente Hattem blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd tegen mogelijk misbruik?

Goede informatiebeveiliging is binnen elke Nederlandse gemeente een noodzaak. De gegevens van inwoners, bedrijven en ketenpartners dienen veilig en vertrouwelijk te zijn opgeslagen. De systemen moeten voldoen aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging en ook de medewerkers van gemeenten dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar de gestelde richtlijnen. Informatiebeveiliging is een ruim begrip en kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. Voor de Nederlandse gemeenten is daarom de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) opgesteld.

Deze baseline heeft tot doel om gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging en dient als hulpmiddel om aan alle eisen op gebied van informatiebeveiliging te voldoen waardoor de gemeente aantoonbaar een betrouwbare partner is.

Hoe gaat gemeente Hattem om met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies om bezoekersstatistieken bij te kunnen houden. Hier leest u onze cookieverklaring.

Waar kan ik terecht met vragen, klachten of complimenten t.a.v. het gebruik van mijn persoonsgegevens, over deze verklaring of over de toepassing van de AVG?

Hiervoor kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@hattem.nl. Op dit adres is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bereikbaar. De belangrijkste taak van de FG is dat deze onafhankelijk toezicht houdt en controles uitvoert op het naleven van de AVG en andere privacywetgeving en de wijze waarop de gemeentelijke organisatie met persoonsgegevens omgaat.

Daarnaast kunt u een formele privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.