Vacatures leden klankbordgroep Participatieraad

De Participatieraad Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter

De gemeente Hattem heeft sinds het voorjaar van 2016 een Participatieraad. De Participatieraad adviseert het college van B&W met name over het beleid op het gebied van het sociaal domein. De belangrijkste thema’s zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk, inkomen, participatie en leefbaarheid. De Participatieraad draagt op deze manier bij aan de verbetering van het sociaal beleid. De leden van de Participatieraad zijn ook sparringpartners voor het college van B&W en de raad en een spreekbuis voor inwoners. De Participatieraad is vorig jaar gestart met het heroriënteren op zijn taken en heeft, in overleg met het college van B&W, besloten om naast de Participatieraad te werken met zogenaamde klankbordgroepen. Voor deze nieuw op te starten klankbordgroep(en) zijn wij op zoek naar enthousiaste leden.

Wat zijn klankbordgroepen?

Als lid van een klankbordgroep staat u de leden van de Participatieraad bij met uw kennis over onderwerpen die aan de orde komen bij een gevraagd of ongevraagd advies aan het college van B&W. Afhankelijk van het onderwerp voert een aantal leden van de Participatieraad voorbereidende gesprekken met beleidsambtenaren van de gemeente. U neemt deel aan deze gesprekken ter voorbereiding van een op te stellen advies aan het college. U kunt deelnemen aan de vergaderingen van de Participatieraad waar het betreffende onderwerp wordt besproken. Besluitvorming is voorbehouden aan de leden van de Participatieraad. Dit betreft vrijwilligerswerk.

Wat wordt van de leden van klankbordgroepen verwacht?

 • U bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel;
 • U heeft affiniteit met, kennis van of ervaring op het gebied van het sociaal domein. De belangrijkste thema’s zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk, inkomen, participatie en leefbaarheid. U bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk;
 • U bent verbonden met de Hattemse samenleving en heeft een relevant netwerk dat u zoveel mogelijk betrekt bij uw meningsvorming en advisering;
 • U bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding, luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen;
 • U draagt actief bij aan de zichtbaarheid van de Participatieraad in Hattem. U signaleert eventuele tekortkomingen en aandachtspunten in het sociaal domein van de gemeente Hattem;
 • U komt met ideeën en voorstellen voor verbetering van (uitvoering van) het gemeentelijk beleid;
 • U bent gewend digitaal te werken of u bent bereid dit te gaan doen;
 • U woont in de gemeente Hattem

Wat levert het op?

U geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. U draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De zelfredzaamheid en participatie van Hattemers wordt hierdoor zichtbaar versterkt. Leden van een klankbordgroep ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van het bijwonen van officiële besprekingen.

Solliciteer!

Bent u geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag een mail met de volgende informatie:

 • Uw motivatie om zitting te nemen in een klankbordgroep;
 • Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden u zich verbonden voelt;
 • Uw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

U kunt uw mail tot 15 oktober 2020 sturen naar de voorzitter van de Participatieraad, Ed Zandhuis, e-mailadres: participatieraad@hattem.nl.
Voor meer informatie kunt u de voorzitter bellen op telefoonnummer 06-113 082 71.