Gemeenteraad Hattem akkoord met stedenbouwkundig plan Geldersedijk

De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond het stedenbouwkundig plan voor de woonzorgzone Geldersedijk vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Hattemse woonzorglocatie met het eerste Integraal Kindcentrum.

Tijdens de vergadering lieten woordvoerders van de raadsfracties weten positief te zijn over het plan. Ook zijn de raadsfracties tevreden met de ruimte voor groen. Alleen de VVD stemde tegen. De volgende stap is het bestemmingsplan, dat in kwartaal 1 van 2021 in procedure gaat.

Een motie van D66, CU en CDA werd met meerderheid van stemmen aangenomen

Deze motie verzoekt het college pas over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan wanneer nader onderzoek is gedaan naar beperking van de bouwhoogte van de woongebouwen langs de Hollewand. Ook is er de wens om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voldoende extra parkeerplaatsen in het plangebied te realiseren, ten einde een uitstekende ruimtelijke kwaliteit uit het stedenbouwkundig plan te bereiken.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is een plan op hoofdlijnen, dat vooral laat zien hoe de indeling van de nieuwe woonzorgzone wordt. Bijvoorbeeld waar de gebouwen komen, de straten, het openbaar groen met ruimte voor water en natuur, de bewegingsboulevard, de fietsroutes en wandelpaden en de parkeerplekken. Dit plan wordt vertaald in het bestemmingsplan voor het gebied. Daarna volgen de ontwerpen van de appartementengebouwen en het IKC, gevolgd door vergunningaanvragen.

Ruim baan voor senioren

Gemeente Hattem streeft ernaar dat de werkzaamheden in 2022 van start gaan met de bouw van een eerste appartementengebouw. De omwonenden en belangenorganisaties worden betrokken bij inrichting van de openbare ruimte, zoals in de motie is aangegeven. Het moet een buurt met veel groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en aandacht voor elkaar worden.
Er komen ongeveer 119 appartementen voor in het bijzonder senioren, verdeeld over 4 gebouwen. Er zijn zowel koop- als (sociale) huurappartementen, als een woonvoorziening voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum voorzien. Maar ook intramurale zorg krijgt een belangrijke plek.